National and ethnic minorities and the image of the state in international public relations: a comparative study of Lithuania and Estonia

Mniejszości narodowe a wizerunek państwa w międzynarodowym public relations. Studium porównawcze Litwy i Estonii

| Agata Włodarska-Frykowska

ORCID: Agata Włodarska-Frykowska: 0000-0003-4672-7232

ORCID: Barbara Jundo-Kaliszewska: 0000-0002-9615-1449

Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Poland

ORCID: Barbara Jundo-Kaliszewska: 0000-0002-9615-1449

Strony: 177-203

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.8

Sposób cytowania: B. Jundo-Kaliszewska, A. Włodarska-Frykowska, National and ethnic minorities and the image of the state in international public relations: a comparative study of Lithuania and Estonia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 3, s. 177-203, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.8.

Słowa kluczowe: , , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: Artykuł jest próbą analizy działań podejmowanych przez Estonię i Litwę na rzecz budowania pozycji obu państw, strategii kreowania i zarządzania reputacją każdego z krajów w międzynarodowym public relation od 1991 r. oraz roli, jaką w tym procesie zajmują mniejszości narodowe. Autorki starły się podkreślić, że Estonia i Litwa, choć często traktowane są jako podobne organizmy państwowe, wybrały własne drogi budowania demokratycznego państwa prawa i kreowania swojego wizerunku. Mimo wielu podobieństw między krajami, takich jak położenie geograficzne, wielkość, niewielka liczba ludności, wspólne podłoże historyczne, a przede wszystkim podziały narodowościowe, należy zwrócić uwagę na udane próby umacniania państwowości Estonii i Litwy.

Bibliografia:

Akromienė J., Bankauskaitė D., Valstybės įvaizdžio galia, Vilnius 2007.

The Citizenship Act of 1938.

Andrlík J., Ethnic and Language Policy of the Republic of Lithuania: Basis and Practice, 2009, http:// alppi.eu/wp-content/uploads/2009/11/Andrlik.pdf.

Artificial Intelligence, Big Data and Fundamental Rights, Country Research Estonia 2020, European Union Agency for Fundamental Rights.

Banionis J., Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975-1990), Vilnius 2002.

Breuer F., Trechsel A.H., Report for the Council of Europe. E-voting in the 2005 local elections in Estonia, European University Institute, Florence 2006.

Buhmann A., Ingenhoff D., Advancing the country image construct from a public relations perspective. From model to measurement, https://core.ac.uk/download/pdf/79427447.pdf.

Bumblauskas A., Historia Litwy: koncepcje historyków a dominujące wizje przeszłości, https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2014~1526301946838/.

Daszkiewicz M., Wizerunek wewnętrzny w tworzeniu silnej marki kraju, “Nauki o Zarządzaniu” 2013, vol. 2, no. 15.

Dekretas dėl Lietuvos valstybės informacijos politikos tarybos sudarymo, 1996 m. gegužės 31 d. Nr. 963, Vilnius, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.28092.

Democracy Index 2020, In sickness and in health? A report by The Economist Intelligence Unit, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracyindex-2020/.

Dinnie K., Nation Branding. Concepts, Issues, Practice, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.

Drechsler W., Madiseb U., E-voting in Estonia, “TRAMES” 2002, vol. 6 (56/51), no. 3.

Järve P., Estonian citizenship: Between Ethnic preferences and democratic obligations [in:] Citizenship Policies in the New Europe, R. Bauböck, P. Bernhard, S. Wiebke (eds.), Amsterdam 2009.

Jovaiša M., “Drąsią Lietuvą“ ir naują prekės ženklą reikia padėti į stalčių”, https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mjovaisa-drasia-lietuva-ir-nauja-prekes-zenkla-reikia-padeti-i-stalciu.d?id=17367501.

Jundo-Kaliszewska B., For PW+ on the choice of Lithuania by Tsikhanouskaya, https://www.facebook.com/watch/?v=337049300814739.

Jundo-Kaliszewska B., Etnolingwistyczna istota nacjonalizmu litewskiego i antypolonizm Litwinów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2013, no. 91.

Jundo-Kaliszewska B., Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju sieci 5G na Litwie, “Komentarze IEŚ”, no. 214 (117/2020), https://ies.lublin.pl/wpcontent/uploads/2020/08/ies-komentarze-214-117-2020.pdf.

Jundo-Kaliszewska B., Zakładnicy historii: mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Łódź 2019.

Karski K., Ius Postliminii jako podstawa uznania ciągłości przedwojennych i dzisiejszych państw bałtyckich, “Zeszyty Prawnicze’’ 2014.

Karski K., Międzynarodowe aspekty prawnego statusu republik związkowych ZSRR, Warsaw 1991.

Kazėnas G., Jakubauskas A., Gaižauskaitė I., Kacevičius R., Visockaitė A., Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas, Vilnius 2014.

Kerikmäe T., Pärn-Lee E., Legal dilemmas of Estonian artificial intelligence strategy: in between of e-society and global race, “AI & SOCIETY” (AI Soc) 2020.

Kodakondsuse seadus, (The Citizenship Act) 31.01.1995 no. 477, https://www.riigiteataja.ee/akt/28732.

Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus, (The Citizenship Act and amendment to the Act on State Levies) 27.01.2015, no. 574, https://www.riigiteataja.ee/akt/103022015001.

Kolejny krytyczny rosyjski raport dotyczący praw człowieka na Litwie, https://www.efhr.eu/2014/01/26/kolejny-krytyczny-rosyjski-raport-dotyczacypraw-czlowieka-na-litwie/.

Kuczyńska-Zonik A., Szwed K., Prawa mniejszości narodowych na Litwie, Warsaw 2020.

Kuzborska E., Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości polskiej (w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych), “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, vol. 3, no. 19.

Laar M., Estoński cud, Warsaw 2006.

Laisvės kelias. Pasaulis stojasi už laisvę, Laisvės Media Group, https://www.youtube.com/watch?v=sF5wZUfmJFM&ab_channel=Laisv%C4%97sTV.

Landsbergis: Lietuvai labiau tiktų apibūdinimas ne “drąsi šalis“, o “įžūli vyriausybė“, https://maga.lt/83628.

Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projektas. Santrauka, Vilnius 2006, http://eurohouse.lt/wp/wp-content/uploads/2015/09/Lietuvos-ivaizdziostrategijos-projektas.-Santrauka-2006.pdf.

Lietuvos pristatymo užsienyje projektas, https://lrvk.lrv.lt/lt/apie-vyriausybeskanceliarija/projektai/vykdomi-projektai/lietuvos-pristatymo-uzsienyjeprojektas.

Lietuvos Respublikos Tautinių mažumų įstatymas, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.18856?jfwid.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo įsakas Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimo, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.18852?jfwid=rivwzvpvg.

Lipień A., Głosowanie za pośrednictwem Internetu w Estonii, “Studia Wyborcze” 2019, vol. 28.

Magkos E., Kotzanikolaou P., Douligeris Ch., Towards secure online elections: Models, primitives and open issues, “Electronic Government an International Journal” 2007, vol. 4, no. 3.

Martišius M., Lietuva ir Estija – skirtingi įvaizdžiai: drąsi šalis ir Šiaurė su polėkiu, “Informacijos Mokslai” 2009, vol. 49.

Musiał-Karg M., Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach, “Zeszyty Prawnicze BAS1” 2018, vol. 57.

Nacyonalnyjsostaw nasielenija SSSR. Pieriepis nasielenija 1989, Moscow 1991.

Narbut D., Szkolnictwo polskie na Litwie w latach 1991-2011, Białystok 2017.

Nutarimas dėl informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje programos, 1997 m. gruodžio 23 d. Nr. 1470, Vilnius, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.47951.

Nutarimas dėl informacinės visuomenės plėtros koordinavimo metodikos patvirtinimo, 2003 m. vasario 3 d. Nr. 182, Vilnius, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.204938/rZlyLvonlE?jfwid=11dyhed1jo.

Nutarims dėl valstybės informacijos politikos koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo, 1999 m. gegužės 6 d. No. 539, Vilnius, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79622 [12.04.2021].

Pettai V., Estonia and Latvia: International influences on citizenship and minority integration [in:] Democratic Consolidation in Eastern Europe: International and Transnational, J. Zielonka, A. Pravda (eds.), Oxford, New York 2001.

Porter M. E., Competitive Advantage of Nations, Free Press 1989.

Šalies įvaizdis kuriamas be aiškių gairių, https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=15454.

Sobczak J., Integracja obszaru postradzieckiego [in:] Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim, T. Bodio, J. Marszałek-Kawa (eds.), Toruń 2018.

Sozański J., International Legal Status of Lithuania, Latvia and Estonia in the Years 1918-1994, Riga 1995.

Srebrakowski A., Komunistyczna Partia Litwy. Swoi czy obcy?, https://docplayer.pl/25417680-Komunistyczna-partia-litwy-swoi-czy-obcy.html.

Stępień-Kuczyńska A., Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki, Łódź 2016.

Szromnik A., Marketing terytorialny, Kraków 2007.

The Constitution of the Republic of Estonia of 28 June 1992, http://biblioteka.sejm.gov.pl/.

Tiido A., The Russian minority issue in Estonia: host state policies and the attitudes of the population, “Polish Journal of Political Science” 2015, vol. 1, no. 4.

Tsahkna A.G., E-voting: lessons from Estonia, “European View’’ 2013, vol. 12.

Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/182796.

Valstybių įvaizdžio formavimo specialistas pasakė, kodėl geras šalies vardas – toks svarbus, https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/10/22/news/zymus-valstybiu-ivaizdziu-kurimo-specialistas-lietuva-smarkiaiprisideda-ne-tik-prie-savo-bet-ir-kitu-pasaulio-valstybiu-g-16809893/.

Vietoj išpeikto “Lietuva – drąsi šalis“ – naujas Lietuvos turizmo prekės ženklas, https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/151794/vietoj-ispeikto-lietuva-drasi-salis-naujas-lietuvos-turizmo-prekes-zenklas.

von Rauch G., The Baltic States. The Years of Independence. Estonia, Latvia, Lithuania 1917-1940, London 1974.

Włodarska A., Dychotomia społeczeństwa Litwy w obliczu zmian ustawy oświatowej, “Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2014, vol. 12, no. 1-2.

Włodarska A., E-voting in Estonia, current status and future perspectives [in:] Social computing: framework, development technology, social and humanitarian effects: the collection of international conference papers, Moscow 2013.

Włodarska A., Rosyjska mniejszość narodowa w Estonii jako czynnik dezintegracji społecznej [in:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie, Toruń 2014, pp. 236-253.

Włodarska-Frykowska A., Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii po 1991 roku, Łódź 2017.

Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym, Warsaw 2013.

Słowa kluczowe: , , ,