The policy of the Polish authorities towards national and ethnic minorities after 1989

Polityka władz polskich wobec mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 r.

Aneta Bąk-Pitucha

ORCID: Aneta Bąk-Pitucha: 0000-0002-6672-6504

Afiliacja: John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Strony: 205-229

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.9

Sposób cytowania: A. Bąk-Pitucha, The policy of the Polish authorities towards national and ethnic minorities after 1989, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 3, s. 205-229, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.9.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: Celem artykułu jest analiza polityki władz polskich wobec mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku, tj. po upadku realnego socjalizmu w Polsce. Autorka przybliżyła rys historyczny i sytuację społeczno-polityczną mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Głównym punktem rozważań jest pozycja i funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w oparciu o podstawy prawne, ich aktywność polityczna w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Mniejszości narodowe i etniczne są mniej liczebne niż pozostała część ludności Polski, ale są obywatelami polskimi i zarazem posiadają świadomość swojej historycznej wspólnoty. W artykule wykorzystano metody: opisową i instytucjonalno-prawną.

Bibliografia:

Archiwum danych o posłach, http://orka.sejm.gov.pl.

Barwiński A., Polish Interstate Relations with Ukraine, Belarus and Lithuania after 1990 in the Context of the Situation of National Minorities, “European Spatial Research and Policy” 2013, no. 1, p. 8.

Bocheński A., Śmiertelne niebezpieczeństwo żydowskie, “Polityka” 1937, no. 28.

Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe: bogactwo czy problem?, Warszawa 2003, pp. 23, 113-114, 122-123, 130-133, 150.

Byczkowski J., Mniejszości narodowe w Polsce 1945-1974, Opole 1976, p. 21.

Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000, pp. 14, 52, 265, 280-285, 288-317.

Czyż A., Kubas S., Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej, Katowice 2014, p. 168.

Domarańczyk Z., 100 dni Mazowieckiego, Warszawa 1990, pp. 144-145.

Dzieje.pl, Sejm: projekt ustawy o mniejszościach narodowych – do komisji, https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sejm-projekt-ustawy-o-mniejszosciach–narodowych-do-komisji.

Filipiak L., Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP, Toruń 2013, p. 218.

First reading of the Deputies’ bill amending the Act on National and Ethnic Minorities and on the Regional Language (paper 3835) during the meeting of the Committee on National and Ethnic Minorities of 27 July 2011, http://orka.sejm.gov.pl/biuletyn.

Forum.poranny.pl, forum.poranny.pl/przesladowanie-polakow-na-bialorusi.

Gizicki W., O zasadności istnienia Grupy Wyszehradzkiej, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, no. 1, p. 44.

Government position for printing no. 27, http://www.sejm.gov.pl.

Góralczyk B., Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 2009.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997, p. 13.

Janusz G., Bajda P., Prawa mniejszości narodowych. Standardy Europejskie, Warszawa 2000, p. 44, 47.

Kozera M., Mniejszości narodowe i grupy etniczne w programach polskich partii parlamentarnych [in:] Narody, mniejszości narodowe, religijne, grupy etniczne i ich miejsce we współczesnych państwach, I. Rycerska, M. Gołoś (eds.), Chełm 2018, p. 151.

Kurek E., Poza granicą solidarności: stosunki polsko-żydowskie 1939-1945, Kielce 2006.

Lakomy M., Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich na początku XXI wieku [in:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, M. Stolarczyk (ed.), Katowice 2011, pp. 69-112.

Letter of 22 July 2011 to Marek Ast (PiS), Chairman of the Parliamentary Committee on National and Ethnic Minorities, http://www.sejm.gov.pl.

Lucas R.C., Zapomniany holocaust: Polacy pod okupacją niemiecką 1939-1944, Poznań 2017, pp. 14-15 and next.

Łodziński S., Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1945-2008 [in:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, S. Dudra, B. Nitschke (eds.), Łódź 2010, pp. 17, 24-27.

Maj E., Narodowa Demokracja [in:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, J. Jachymek, W. Paruch (eds.), Lublin 2005, pp. 140-142.

Malec D., Malec J., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000, pp. 189-190.

Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947, Kraków 2011, p. 447.

PiS at 15 points, https://www.pb.pl.

Print no. 3545, http://www.sejm.gov.pl.

Radomski G., Bezpieczeństwo kulturowe w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku [in:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, vol. 2, E. Maj, W. Sokół, K. Mazurek, A. Szwed-Walczak (eds.), Lublin 2016, p. 320.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, p. 122.

Rzepecki T., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku, Poznań 1920, pp. 143-158.

Rzepeccy T. and W., Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1922-1927, Poznań 1928, pp. 120-132.

Rzepeccy K. and T., Sejm i Senat 1928-1933, Poznań 1928, pp. 20-65.

Sakson A., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie: aspekty polityczne i społeczne, Toruń 2014, p. 34.

Statystyka Polski do Sejmu i Senatu 16 i 23 XI 1930 oraz zestawienie wyników wyborów do Sejmu z 16 XI 1930 r. na terenie woj. lubelskiego, Warszawa 1935.

Statistics of national censuses of 2002 and 2011, selected tables of national and ethnicity, language and religion, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny2002/; http://stat.gov.pl/spisypowszechne/nsp-2011.

Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: między realizmem a rozczarowaniem, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, no. 2, pp. 15 and next.

Strutyński M., Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej 1989-2001, Kraków 2006, p. 388.

Turczyński P., Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wrocław 2011, pp. 159-169.

Walsch Ch., Fostering EU enlargement. Is the Visegrad Group a credible advocate?, “Donau-Institut Working Paper” 2014, no. 29, p. 1.

Słowa kluczowe: , , , ,