Yugoslav culture after Yugoslavia

Kultura jugosłowiańska po rozpadzie Jugosławii

Ivan Čolović

ORCID: Ivan Čolović:

Strony: 33-45

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.2

Sposób cytowania: I. Čolović, Yugoslav culture after Yugoslavia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 4, s. 33-45, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.2.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: W państwach powstałych na obszarze byłej Jugosławii rozwijają się niezależne kultury etniczno-narodowe, a równolegle z nimi także wspólna kultura postjugosłowiańska. Kultura ta nie jest kontynuacją oficjalnej współpracy kulturalnej narodów jugosłowiańskich, jaka istniała w czasach Jugosławii, jest bowiem zjawiskiem nowym. Powstaje ona w kontrze do nacjonalizmu, sprzeciwie wobec zamykania kultury w wąskich ramach etniczno-narodowych i opiera się na rzeczywistym istnieniu wspólnoty kulturowej, starszej niż powstanie wspólnego państwa. Poszukuje się nowych, kreatywnych odpowiedzi na problemy wywołane wojnami i rozpadem Jugosławii w latach 90. Szuka się także odpowiednich instrumentów analitycznych. Jako przykład tych poszukiwań autor podaje „Bibliotekę XX wiek” [Library XX Century], tj. serię książek z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, której jest założycielem i wydawcą. Alternatywna kultura postjugosłowiańska charakteryzuje się wysoką jakością tego, co oferuje. Jednocześnie jednak jej protagoniści są krytykowani przez środowiska nacjonalistyczne, sprawujące władzę w państwach powstałych po rozpadzie Jugosławii, które uznają postjugosłowiańską wspólnotę kulturową za rzekomą zdradę narodową.

Bibliografia:

Anđelković D., Srpski nacionalnimazohizam – od jugoslovenstva do evroatlantizma, Beograd 2008.

Bešlin M., Milošević S., Multiperspektivnost (post)jugoslovenskihistorija, [in:] Jugoslavija u istorijskoj perspektivi, L. Perović, D. Roksandić, M. Velikonja, W. Hoepken, F. Bieber (eds.), Beograd 2017.

Bugarski R., Govorite li zajednički? Kako je nastala i kako je primljena Deklaracija o zajedničkom jeziku, Beograd 2018.

Čolović I., Rastanak s identitetom. Ogledi o političkoj antropologiji 4, Beograd 2014.

Gorjanc V., Nijerečnik za seljaka, Beograd 2017.

Granice – izazovinterkulturalnosti, B. Jakšić (ed.), Beograd 1997.

Interkulturalnost i tolerancija, B. Jakšić (ed.), Beograd 1999.

Interkulturalnost u multietičkimdruštvima, B. Jakšić (ed.), Beograd 1995.

Interkulturalnost versus rasizam i ksenofobija, B. Jakšić (ed.), Beograd 1998.

Ka jeziku mira, B. Jakšić (ed.), Beograd 1996.

Leksikon Yu mitologije, I. Adrić, V. Arsenijević, Đ. Matić (eds.), Beograd 2004.

Močnik R., Alterkacije. Alternativnigovori i ekstravagantničlanci, Beograd 1998.

Novačić D., Jugonostalgija – istorija bolesti, “XXZ magazyn”, 04.09.2018, https://www.xxzmagazin.com/jugonostalgija-istorija-bolesti.

Perica, V., Balkanski idoli: Religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama, Beograd 2006.

Rade Šerbedžija, dvostruki izdajnik, 29.08.2019, http://www.yurope.com/yuqwest/SIGs/film/filmovi/serbedzija.1.html.

Słowa kluczowe: , , , ,