Indicators for measuring Europeanisation ad extra in the EU civilian mission in Bosnia and Hercegovina from 2003-2012

Wskaźniki pomiaru europeizacji ad extra w misji cywilnej UE w Bośni i Hercegowinie w latach 2003-2012

Luiza Wojnicz

ORCID: Luiza Wojnicz: 0000-0003-4685-3984

Afiliacja: Uniwersytet Szczciński, Polska

Strony: 87-107

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.5

Sposób cytowania: L. Wojnicz, Indicators for measuring Europeanisation ad extra in the EU civilian mission in Bosnia and Hercegovina from 2003-2012, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 4, s. 87-107, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.5.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: Celem artykułu jest wskazanie pomiaru ilościowego i jakościowego składników europeizacji ad extra na przykładzie misji cywilnej UE w Bośni i Hercegowinie w latach 2003-2012. Badanie ma pokazać, że europeizacja ad extra w pewnym stopniu wpływa na państwa trzecie. Zatem jest formą eksportu europejskiego modelu organizacyjnego, normatywnego oraz aksjologicznego na zewnątrz. Eksploracja dotyczy zrealizowanej (zakończonej) misji cywilnej. Na potrzeby badania Autorka wygenerowała dwa podstawowe wskaźniki, mianowicie: wskaźnik ilościowy i wskaźnik jakościowy, wskazując je jako narzędzia syntetyzujące i kategoryzujące badany obszar, wychodząc z założenia, że w ten sposób uda się zmierzyć nasilenie procesu europeizacyjnego w zewnętrznej trajektorii (ad extra). Analiza indeksów ilościowych i jakościowych pokazuje, jak wiele aktywności w obszarze bezpieczeństwa zostało zrealizowanych w ramach omawianych misji cywilnych. W przypadku Bałkanów eksport europejskich norm, wartości, rozwiązań i praktyk ma większe szanse na powodzenie niż na innych kontynentach, gdzie rozlokowane są misje cywilne UE, czego dowodem są wskaźniki ilościowe i jakościowe. Pomiar europeizacji ad extra na przykładzie Bośni i Hercegowiny udowadnia, że Unia Europejska w swojej polityce ekspedycyjnej wykazuje znaczące oddziaływanie na państwa trzecie poprzez transferowanie europejskich standardów w różnych obszarach bezpieczeństwa, np. społecznym czy aksjologicznym.

Bibliografia:

Brljavac B., Europeanisation Process of Bosnia and Herzegovina: Responsibility of the European Union?, “Balkanologie”, 2011, vol. 13, no. 1-2.

Common Security and Defence Policy, European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM), https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-bih/pdf/25062012_factsheet_eupm-bih_en.pdf.

Council Joint Action of 11 March 2002 on the European Union Police Mission (2002/210/CFSP), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002E0210-20030227&from=en.

Council of the European Union, Final Report of the Head of Mission European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina, 27 October 2014, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10762-2012-EXT-1/en/pdf.

Domm R., Next steps on Bosnia-Herzegovina: key elements to a revised EU strategy, “Southeast European and Black Sea Studies”, 2011, vol. 11, no. 1.

European External Action Service, EUJUST LEX-Iraq, https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/index_en.htm.

European External Action Service, EUPM/BiH, https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-bih/index_en.htm.

Ioannides I., The EU Police Mission (EUPOL Proxima) and the European Union Police Advisory Team (EUPAT) in the former Yugoslav Republic of Macedonia, [in:] European Security and Defence. The first 10 Years (1999-2009), G. Grevi, D. Helly, D. Keohane (eds.), Condé-sur-Noireau 2009.

Fagan A., Dimitrova A., Reforming judicial recruitment and training in Bosnia-Herzegovina and Serbia under EU guidance: implementation without institutionalization?, “Journal of European Integration”, 2019, vol. 41, no. 2.

High Representative Welcomes “Krimo-lovci” Hotline, Hand-over, OHR’s Statement at the International Agencies’ Joint Press Conference in Mostar, https://europa.ba/?p=12467.

MDG Achievement Fund, Methodology of Collection, Harmonization, Exchange and Dissemination of Migration Statistics in Bosnia-Herzegovina, Final Report, 2012, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—ed_emp_msu/documents/publication/wcms_230114.pdf.

Merlingen, M., The EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM), [in:] European Security and Defence. The first 10 Years (1999-2009), G. Grevi, D. Helly, D. Keohane (eds.), Condé-sur-Noireau 2009.

Miklas E., Misje UE na Bałkanach, Portal Spraw Zagranicznych, 17.04.2008, http://www.psz.pl/tekst-10439/Misje-UE-na-Balkanach.

National Strategy on Supervision over Narcotic Drugs, Prevention and Suppression of The Abuse of Narcotic Drugs in Bosnia and Herzegovina for the period 2009-2013, https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/11638/bosnia-and-herzegovina-strateski.pdf.

Olsen J. P., The many faces of Europeanization, “Journal of Common Market Studies”, 2002, vol. 40, no. 5.

Penksa S. E., Measuring impact: specific achievements and outcomes, [in:] Ten years after: lessons from the EUPM in Bosnia and Herzegovina 2002-2012, Joint Report, T. Flessenkemper, D. Helly (eds.), Condé-sur-Noireau 2013.

Radaelli C. M., Wither Europeanisation? Concept stretching and substantive change, “European Integration Online Papers”, 2000, vol. 4 , no. 8, https://www.researchgate.net/publication/26386856_Whither_Europeanization_Concept_Stretching_and_Substantive_Change.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Fourth Report on the Post-Visa Liberalisation Monitoring for the Western Balkan Countries in accordance with the Commission Statement of 8 November 2010, COM(2013) 836 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0836&from=EN.

Ruszkowski J., Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej, “Rocznik Integracji Europejskiej”, 2010, no. 4.

Ruszkowski J., Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Warszawa 2019.

Schneider M., Europeanization beyond the EU: The Dynamics of Europeanization in the Southern Mediterranean Partner States, “L’Europe en Formation”, 2010, vol. 356, no. 2.

Sokołowska P., Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, “Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2009/2010, vol. 4, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2010_8/c/236-209.pdf.

State Investigation and Protection Agency, The Financial Intelligence Department, http://www.sipa.gov.ba/en/about-us/structure/organisational-structure/financial-intelligence-department.

Strategy For Combating Terrorism in Bosnia and Herzegovina, https://www.legislationline.org/download/id/1049/file/eac52236dde40b885cafb2006329.pdf.

Wojnicz L., Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra, Toruń 2019.

Zimny Z. M., Metodologia badań społecznych: wprowadzenie, Częstochowa 2000.

Słowa kluczowe: , , , ,