New challenges of international energy security: between continuation and change. Implications of the COVID-19 pandemic

Nowe wyzwania międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego: między kontynuacją a zmianą. Implikacje pandemii COVID-19

Justyna Misiągiewicz

ORCID: Justyna Misiągiewicz: 0000-0003­-0224­-2735

Strony: 57-77

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.4

Sposób cytowania: J. Misiągiewicz, New challenges of international energy security: between continuation and change. Implications of the COVID-19 pandemic, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 1, s. 57-77, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.4.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: ,

Abstrakt: Głównym celem poznawczym badań prezentowanego opracowania jest analiza, zgodnie z wybranymi założeniami teoretycznymi i metodologicznymi, głównych wyzwań międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego. Będzie to możliwe dzięki kompleksowej analizie w wymiarze eksplanacyjnym i predyktywnym. Analizy problematyki bezpieczeństwa energetycznego uwzględniają bowiem długookresowe trendy rozwojowe, jak również wydarzenia nieprzewidywalne związane z funkcjonowaniem infrastruktury i technologii energetycznej. Tym samym zyskują na znaczeniu zjawiska niespodziewane, nagłe, wynikające z dynamiki środowiska międzynarodowego. Nowe systemy energetyczne i nowe technologie mogą prowadzić świat w kierunku nowych zależności i zagrożeń. Polityka bezpieczeństwa energetycznego była do tej pory wąsko definiowana i tym samym, kwestia myślenia w kategoriach różnorodnych możliwości rozwojowych w branży surowcowej często jest pomijana. Dylemat związany z myśleniem „nielinearnym” często ignoruje różnorodne rozwiązania, które razem mogą powodować radykalny zwrot na rynku energetycznym i jego ewolucję. Ramy metodologiczne prowadzonych badań objęły metody badań właściwe nauce o stosunkach międzynarodowych. Metoda czynnikowa była przydatna w celu identyfikacji uwarunkowań redefinicji bezpieczeństwa energetycznego we współczesnym świecie. Analiza prognostyczna okazała się pomocna w części pracy dotyczącej perspektyw rozwoju bezpieczeństwa energetycznego.

Bibliografia:

Bieliszczuk B., Załamanie cen ropy naftowej – konsekwencje gospodarcze i polityczne, “Biuletyn PISM” 2020, no. 71.

Buzan B., Rethinking Security after the Cold War, “Cooperation and Conflict” 1997, vol. 32, no. 1.

Buzan B., Wæver O., de Wilde J., Security: a new framework for analysis, Boulder 1998.

Ciuta F., Conceptual notes on energy security: Total or banal security?, “Security Dialogue” 2010, vol. 41, no. 2.

Clean Energy Progress Report, OECD/IEA 2011.

Clean Energy Technologies, OECD/IEA 2016.

Colonomos A., Selling the Future. The Perils of Predicting Global Politics, Hurst 2016.

Heinonen S., Karjalaien J., Routsalainen J., Steinmuller K., Surprise as the normal – implications for energy security, “European Journal of Futures Research” 2017, no. 5/12.

Hoffmann T., Magierek D., Polityka energetyczna Unii Europejskiej w wybranych teoriach badawczych, [in:] Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (eds.), Poznań 2015.

Hughes L., The Politics of Energy and Climate Change, [in:] The Oxford Handbook of Energy Politics, K. J. Hancock, J. E. Allison (eds.), Oxford 2019.

Keohane R., Power and Governance in a Partially Globalized World, London 2002.

Kissinger H., Years of upheaval, Boston 1982.

Klare M.T., Energy Security, [in:] Security Studies: An Introduction, P.D. Williams (ed.), London–New York 2008.

Kocon M., Wpływ kultury energetycznej na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rynki energetyczne Litwy, Francji i Niemiec, [in:] Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, Z. Lach (ed.), Warsaw 2013.

Mack O., Khare A., Krämer A., Burgartz T., Managing in a VUCA World, New York–London 2015.

Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku, Cracow 2017.

Myers N., Ultimate Security: The Environmental Basis of Political stability, London–New York 1993.

Neag M.M., Halmaghi E.E., Cucuiet P., Contributions on the determination of the relationship among globalization, sustainable development and energy security, “Scientific Bulletin” 2017, no. 1 (43).

Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: studium politologiczne, Lublin 2000.

Pietraś M., Bezpieczeństwo międzynarodowe, [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (ed.), Lublin 2006.

Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [in:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, M. Pietraś, K. Marzęda (eds.), Lublin 2008.

Pietraś M., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Torun 2011.

Pronińska K., Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Kuźniar, A. Bieńczyk-Missala, R. Balcerowicz (eds.), Warsaw 2012.

Riedel R., Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii, [in:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, P. Mickiewicz, P. Sokołowska (eds.), Toruń 2010.

The impacts of the COVID-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions, Global Energy Review 2020, https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook.

Ulman R., Redefining Security, “International Security” 1983, vol. 8, no. 1. World Energy Outlook 2021, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021.

Yergin D., Energy security and markets, [in:] Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy, D. Goldwyn, J. Kalicki (eds.), Washington 2005.

Yergin D., Ensuring Energy Security, “Foreign Affairs” 2006, vol. 85, no. 2.

 

Słowa kluczowe: , , , ,