Poland in the face of the 2015 migration crisis

Polska w obliczu kryzysu migracyjnego 2015 roku

Alicja Zyguła

ORCID: Alicja Zyguła: 0000-0002-9919-847X

Afiliacja: The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Strony: 155-166

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.9

Sposób cytowania: A. Zyguła, Poland in the face of the 2015 migration crisis, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 155-166, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.9.

Słowa kluczowe: , ,

Keywords: , ,

Abstrakt: Temat masowej migracji do Unii Europejskiej, choć obecny w przestrzeni publicznej od kilku lat, wciąż pozostaje aktualny. W związku z ruchami ludności w Europie i masowym napływem migrantów z Bliskiego Wschodu do granic Unii Europejskiej, których kumulacja nastąpiła w 2015 roku analizie badawczej podlega wiele zjawisk związanych z tzw. kryzysem migracyjnym. Celem podjętych w tym przypadku rozważań jest zaprezentowanie jak ewaluowało stanowisko Polski wobec unijnych propozycji rozwiązania kryzysu migracyjnego. Analiza treści literatury przedmiotu oraz aktów prawnych pozwoliła znaleźć odpowiedź na pytanie: jak zmieniła się postawa Polski po wyborach parlamentarnych w 2015 roku? Jakie czynniki leżały u podstaw zmiany koncepcji dotyczącej przyjmowania uchodźców? W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostały głównie teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza, która obejmuje analizę treści literatury oraz dostępnych dokumentów i opracowań statystycznych dotyczących badanego zjawiska. Z przeprowadzonej analizy problemu nasuwa się refleksja, że propozycja rozwiązania unijnego kryzysu migracyjnego podzieliła zarówno Wspólnotę Europejską, jak i wiele państw. W obliczu kryzysu stawiano na szali solidarność wobec wspólnoty, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli. Podczas trwającej w Polsce w 2015 roku kampanii politycznej temat ten wzbudzał wiele emocji i był elementem gry wyborczej. Zwycięska partia i nowy rząd jednoznacznie odrzuciły pomysł relokacji, czym potwierdziły, że naczelną wartością jest dla nich bezpieczeństwo.

Bibliografia:

Albareda A., Prioritizing professionals? How the democratic and professionalized nature of interest groups shapes their degree of access to EU officials, “European Political Science Review” 2020, vol.12, pp. 485-501.

Beyers J., Policy Issues, Organisational Format and the Political Strategies of Interest Organisations, “West European Politics” 2008, vol. 31, pp. 1188-1211.

Beyers J., Braun C., Ties that Count. Explaining Interest Group Access to Policymakers, “Journal of Public Policy” 2014, vol. 34, pp. 93-121.

Beyers J., De Bruycker I., Lobbying Makes (Strange) Bedfellows: Explaining the Formation and Composition of Lobbying Coalitions in EU Legislative Politics, “Political Studies” 2018, vol. 66, no. 4, pp. 959-984.

Binderkrantz A.S., Beyers J., Pedersen H.H., What is access? a discussion of the definition and measurement of interest group access, “European Political Science” 2017, vol. 16, pp. 306-321.

Cronk L., Leech B., Meeting at Grand Central: Understanding the social and evolutionary roots of cooperation, Princeton 2012.

De Bruycker I., Beyers J., Balanced or Biased? Interest Groups and Legislative Lobbying in the European News Media, “Political Communication” 2015, vol. 32, no. 3, pp. 453-474.

Dür A., Mateo G., The Europeanization of interest groups: Group type, resources and policy area, “European Union Politics” 2014, vol. 15, no. 4, pp. 572-594.

Eising R., Institutional Context, Organizational Resources and Strategic Choices Explaining Interest Group Access in the European Union, “European Union Politics” 2007, vol. 8, no. 3, pp. 329-362.

Heaney M.T., Outside the Issue Niche: The Multidimensionality of Interest Group Identity, “American Politics Research” 2004, vol. 32, no. 6, pp. 611-651.

Heaney M.T., Lorenz G., Coalition portfolios and interest group influence over the policy process, “Interest Groups & Advocacy” 2013, vol. 2, pp. 251-277.

Hojnacki M., Interest Groups’ Decisions to Join Alliances or Work Alone, “American Journal of Political Science” 1997, vol. 41, no. 1, pp. 61-87.

Hojnacki M., Organized Interests’ Advocacy Behaviour in Alliances, “Political Research Quarterly” 1998, vol. 51, no. 2, pp. 437-459.

Hula K.W., Lobbying Together: Interest Group Coalitions in Legislative Politics, Washington 1999.

Jones B.D., Baumgartner F.R., The Politics of Attention. How the Government Prioritizes Problems, Chicago 2005.

Klüver H., Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change, Oxford 2013.

Mahoney C., Baumgartner F.R., The determinants and effects of interest-group coalitions, 2004, https://fbaum.unc.edu/papers/Mahoney_Baumgartner_APSA_2004_Coalitions.pdf.

Mahoney C., Networking vs. Allying: The Decision of Interest Groups to Join Coalitions in the US and the EU, “Journal of European Public Policy” 2007, vol. 14, no. 3, pp. 366-383.

Mahoney C., Baumgartner F.R., Partners in Advocacy: Lobbyists and Government Officials in Washington, “Journal of Politics” 2015, vol. 77, no. 1, pp. 202-215.

Rasmussen M.K., The battle for influence: the politics of business lobbying in the European Parliament, “JCMS: Journal of Common Market Studies” 2015, vol. 53, no. 2, pp. 365-382.

Sabatier P., An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein, “Policy Sciences” 1988, vol. 21, no. 2/3, pp. 129-168.

Salisbury R., Heinz J., Laumann E., Nelson R., Who Works with Whom? Interest Group Alliances and Opposition, “American Political Science Review” 1987, vol. 81, pp. 1217-1234.

Sorurbakhsh L., Interest group coalitions and lobbying environments: toward a new theoretical perspective, “Interest Groups & Advocacy” 2016, vol. 5, pp. 200-223.

Stevens F., De Bruycker I., Influence, affluence and media salience: Economic resources and lobbying influence in the European Union, “European Union Politics” 2020, vol. 21, pp. 1-23. Tarrow S., Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge 1994.

Wonka A., De Bruycker I., De Bièvre D., Braun C., Beyers J., Patterns of conflict and mobilization: Mapping interest group activity in EU legislative policymaking, “Politics and Governance” 2018, vol. 6, no. 3, pp. 136-146.

Young M., Developing Interests: Organizational Change and the Politics of Advocacy, Lawrence 2010.

Zald M.N., McCarthy J.D., Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory, [in:] Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays, M.N. Zald, J.D. McCarthy, W.A. Gamson (eds.), New York 1987.

Słowa kluczowe: , ,