Założenia oraz cele Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej a instytucjonalno-prawny wymiar prewencji terrorystycznej przykładowych państw członkowskich: Węgier, Estonii i Łotwy

Assumptions and goals of the Visegrad Group, the Three Seas Initiative and the Central European Initiative and the institutional and legal dimension of terrorist prevention in exemplary Member States: Hungary, Estonia, Latvia

Barbara Wiśniewska-Paź

ORCID: Barbara Wiśniewska-Paź: 0000-0001-9616-1105

Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski, Polska

Strony: 85-107

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.5

Sposób cytowania: B. Wiśniewska-Paź, Założenia oraz cele Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej a instytucjonalno-prawny wymiar prewencji terrorystycznej przykładowych państw członkowskich: Węgier, Estonii i Łotwy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 85-107, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.5

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , , , , , , , ,

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych założeń oraz celów trzech istotnych z punktu widzenia Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej i Środkowo-Południowej międzynarodowych inicjatyw regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz rozwiązań instytucjonalno-prawnych wybranych państw w nich stowarzyszonych w zakresie prewencji terrorystycznej. Do analizy materiałów zastanych, w tym opracowań i dokumentów, została wykorzystana analiza treści, metoda syntezy informacji oraz analizy krytycznej. W uzupełnieniu zastosowano studium przypadku, analizę pojęciową i syntezę stosowaną w opisie kluczowych wniosków wyciągniętych po przeglądzie literatury dotyczącej różnych rozwiązań, koncepcji i metod związanych z przedstawianą problematyką (międzynarodowe inicjatywy regionalne, prewencji i walki z terroryzmem przykładowych państw).

Bibliografia:

3Seas.eu, Status Report of 2021, https://projects.3seas.eu/report.

Belniak S., Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach w Unii Europejskiej, Tarnów 2007.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm – Strategie zwalczania – Edukacja antyterrorystyczna, t. 1, B. Wiśniewska-Paź, J. Stelmach (red.), Warszawa 2021.

Czubiński A., Historia powszechna, Poznań 2005.

Czyż A., Kubas S., Państwa Grupy Wyszehradzkiej, pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, Katowice 2014.

Edukacja dla bezpieczeństwa. O kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, A. Skrabacz, K. Loranty, L. Konarski (red.), Warszawa 2015.

Górczyk B., Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1999.

Kowal P., Orzelska-Strączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa 2019.

Marples D., Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.

Samsonowicz H., Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1976.

State of Poland, Raport i strategia komunikacji Trójmorza, Fundacja State of Poland, Warszawa 2021, https://stateofpoland.pl/trojmorze-raport-i-strategia-komunikacji/.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2020, BBN, Warszawa 2020.

Ukielski P., Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji, Wrocław 2007.

Wilczek J., Rudowski A., Fundusz Trójmorza. W stronę instytucjonalizacji Inicjatywy?, Warszawa 2021.

Wiśniewska-Paź B., Społeczne i edukacyjne konteksty bezpieczeństwa personalnego. Wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, wymiary praktyczne, Toruń 2019.

World Population Review, Poorest Countries in Europe, 2021, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/poorest-countries-in-europe.

XX-lecie wojny z terroryzmem – bilans i konsekwencje, Tom I, Współczesne zagrożenia, strategie reagowania – edukacja, red. B. Wiśniewska-Paź, D. Szlachter, Toruń 2022

XX-lecie wojny z terroryzmem – bilans i konsekwencje, Tom II, Infrastruktura krytyczna -analizy – case study, red. B. Wiśniewska-Paź, D. Szlachter, Toruń 2022

Słowa kluczowe: , , , ,