Armed conflicts and state security through the prism of the war in Ukraine

Geostrategiczne i geopolityczne znaczenie Ukrainy – perspektywa Zbigniewa Brzezińskiego

Marian Kopczewski

ORCID: Marian Kopczewski: 0000-0002-0402-0477

Afiliacja: General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Faculty of Security Studies

Strony: 75-89

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.5

Sposób cytowania: M. Kopczewski, Armed conflicts and state security through the prism of the war in Ukraine, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 75-89, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.5


Abstrakt: W ostatnich latach mamy do czynienia z szerokim spektrum form konfliktów zbrojnych, różniących się m.in. skalą, intensywnością, złożonością i czasem trwania oraz zacieraniem się granic między wojną a pokojem. Te i inne uwarunkowania były powodem podjęcia badań, których celem było zidentyfikowanie scenariuszy rozwoju sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego i scenariuszy użycia Sił Zbrojnych RP w odniesieniu do zagrożeń o charakterze militarnym w sąsiedztwie naszego kraju, w regionie oraz na świecie. Mając powyższe na uwadze, prowadząc badania nad wyżej wymienioną problematyką w artykule skupiono uwagę na problemie badawczym, który przyjął formę pytania: Jak rozwój zagrożeń militarnych oraz potencjalne konflikty zbrojne, w tym na Ukrainie, wpływają na kształtowanie bezpieczeństwa państwa? Hipoteza przyjęła natomiast formę założenia, że: zagrożenia o charakterze militarnym, a w konsekwencji konflikty zbrojne, stanowią jeden z głównych determinantów kształtowania bezpieczeństwa państwa. Państwa, które w obliczu zagrożenia wystąpienia konfliktu zbrojnego podejmują działania zmierzające do zapewnienia swojego bezpieczeństwa, są to zwłaszcza działania o charakterze politycznym, organizacyjnym, modernizacyjnym, a przede wszystkim zmierzające do zwiększenia swojego potencjału obronnego w obliczu wojny.
Badania prowadzono w uczelniach wojskowych, a populacja generalna (N) objęła kadrę naukowo-dydaktyczną. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety zamieszczony na platformie internetowej MS Teams, wykorzystywanej również w kształceniu studentów uczelni wojskowych.

Bibliografia:

1. Borecka-Biernat D., Wajszczyk K., Walęcka-Matyja K., Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, Warsaw 2022.

2. Kopczewski M., Konflikty zbrojne jako główny determinant bezpieczeństwa państwa. Element do uczelnianego projektu Model III Wojna Światowa Delta, expert opinion, MULF, Wrocław 2021.

3. Legucka A., Kupiecki R., Disinformation, narratives and memory politics in Russia and Belarus, London 2022.

4. National Security Strategy of the Russian Federation of 2 July 2021.

5. Sevastopulo D., Russia has asked China for military help in Ukraine, US officials say, “Financial Times”, 14 March 2022, https://www.ft.com/content/30850470-8c8c-4b53-aa39-01497064a7b7.

6. Szkołuda D., Strzoda M., Cooperation of the Territorial Defense Forces with a non-military system during armed conflict, “Scientific Journal of the Military University of Land Forces” 2020, vol. 198, no. 4, pp. 890-905.

7. The Ministry of National Defence, Defence Concept of the Republic of Poland, Warsaw 2017.

8. Wizimirska-Napora K., Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych w świetle rozważań nad bezpieczeństwem, Poznań 2021.