Health policies in the Balkan Region – overview and chosen examples

Polityki zdrowotne na Bałkanach – przegląd i wybrane przykłady

| Piotr Stolarczyk

ORCID: Piotr Stolarczyk: 0000-0001-8225-1417

ORCID: Marek Pietraś: 0000- 0002-9334-7737

ORCID: Marek Pietraś: 0000- 0002-9334-7737

Strony: 35-53

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.2

Sposób cytowania: P. Olszewski, P. Stolarczyk, Health policies in the Balkan Region – an overview and chosen examples, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 35-53, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.2

Słowa kluczowe: , , , , , ,

Abstrakt: Niniejszy artykuł jest przeglądem podstawowych informacji na temat polityk zdrowotnych i wprowadzeniem do zagadnienia ich kształtu i realizacji na Bałkanach. Celem niniejszego artykułu jest omówienie ogólnej charakterystyki polityk zdrowotnych na Bałkanach, wyzwań i możliwości związanych z ich ustalaniem, wdrażaniem i realizacją w regionie, jak i w wybranych państwach. Materiały wykorzystane w toku przygotowania artykułu są międzynarodowymi publikacjami oraz dokumentami źródłowymi regulującymi poruszane zagadnienia w wybranych państwach jak i opracowaniami Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Metody wykorzystane w toku prac to: analiza dokumentów źródłowych, analiza danych. W rezultacie przeprowadzonych prac powstał artykuł, który w zwięzły sposób wprowadza czytelnika w skomplikowane zagadnienie polityk zdrowotnych w regionie nadal jeszcze odbudowującym się po konflikcie zbrojnym z lat dziewięćdziesiątych. Analiza zagadnienia wskazuje na głębokie zróżnicowanie podejmowanych działań i narzędzi finansujących, jednocześnie podkreślając podobieństwo, a często uwspólnotowienie rozwiązań. Wynika to z poziomu rozwoju poszczególnych państw, ich możliwości ekonomicznych i stopnia zaawansowania w procesy integracyjne z Unią Europejską.

Bibliografia:

1. Baruzeri G., Laaser U., The health status of the populations in the Western Balkans region, “South Eastern European Journal of Public Health” 2021, vol. 15, no. 1, pp. 1-3.

2. Browne J. et al., Recent research into healthcare professions regulation: a rapid evidence assessment, “BMC Health Services Research” 2021, vol. 21, pp. 1-12, https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06946-8.

3. de Leeuw E., Clavier C., Breton E., Health policy – why research it and how: Health political science, “Health Research Policy and Systems” 2014, vol. 12, no. 55, pp. 1-10.

4. Forman R. et al., Drawing light from the pandemic: Rethinking strategies for health policy and beyond, “Health Policy” 2022, vol. 126, no. 1, pp. 1-6.

5. Gajić-Stevanović M. et al., Health care system of the Republic of Serbia in the period 2004-2012, “Stomatološki Glasnik Srbije” 2014, vol. 61, no. 1, pp. 36-44.

6. Jones C.M., Clavier C., Potvin L., Policy processes sans frontières: Interactions in transnational governance of global health, “Society of Policy Sciences” 2020, vol. 53, no. 1, pp. 161-180.

7. Jones C.M., Clavier C., Potvin L., Adapting public policy theory for public health research: A framework to understand the development of national policies on global health, “Social Sciences and Medicine” 2017, vol. 177, pp. 69-77.

8. Li Han Wong B. et al., The dawn of digital public health in Europe: Implications for public health policy and practice, “The Lancet Regional Health-Europe” 2022, vol. 14, https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00009-6/fulltext.

9. Rütten A. et al., Determinants of health policy impact: a theoretical framework for policy analysis, “Sozial- und Präventivmedizin” 2003, vol. 48, no. 5, pp. 293-300.

10. Shuleta S. et al., The relationship between government health expenditure and economic growth: Evidence from Western Balkan countries, International Journal of Applied Economics, “Finance and Accounting” 2023, vol. 15, no. 1, pp. 10-20.

11. Stepovic M. et al., Analysis and forecast of indicators related to medical workers and medical technology in selected countries of Eastern Europe and the Balkans, “Healthcare” 2023, vol. 11, no. 5, pp. 1-12.

12. Tresa E., Czabanowska K. et al., Europeanization of health policy in post-communist European societies: Comparison of six Western Balkan countries, “Health Policy” 2022, vol. 126, no. 8, pp. 816-823.

13. Vončina L. et al., Universal Health Cover Age Study Series, No. 29, Universal Health Coverage in Croatia: Reforms to Revitalize Primary Health Care, 2018, p. 11, https://documents1.worldbank.org/curated/en/773931516167775654/pdf/Universal-health-coverage-in-Croatia-reforms-to-revitalize-primary-health-care.pdf.

14. World Health Organization, Roadmap for Health and Well-being in the Western Balkans (2021-2025): European Programme of Work (2020-2025) – United Action for Better Health, https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2021-3435-43194-60508.

15. World Health Organization, Revitalizing mental health reforms in the Western Balkans after COVID-19, https://www.who.int/europe/news/item/09-11-2022-revitalizing-mental-health-reforms-in-the-western-balkans-after-covid-19.

 

 

Słowa kluczowe: , , , , , ,