The hydrogen policy of the Visegrad Countries. A comparative study

Polityka wodorowa w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Analiza porównawcza

Justyna Marzec

ORCID: Justyna Marzec:

Strony: 73-90

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.4

Sposób cytowania: J. Marzec, The hydrogen policy of the Visegrad Countries: A comparative study, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 73-90, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.4

Słowa kluczowe: , ,

Abstrakt: Celem opracowania jest analiza porównawcza warunków wstępnych w zakresie wdrażania polityki wodorowej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4). W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji hipotezy, że realizacja polityki wodorowej będzie polityką różnych prędkości, co przełoży się na opóźnienia w jej realizacji. Weryfikacja wskazanej hipotezy jest niezwykle istotna w kontekście kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie oraz dążeń Unii Europejskiej do osiągania ambitnych celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz podejmowania zarówno na poziomie państwa, jak i Unii Europejskiej działań na rzecz dążenia do samowystarczalności energetycznej. Dodatkowo w opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania badawcze. Po pierwsze, czy polityka wodorowa ma realne szanse zaistnienia w przestrzeni państw Grupy Wyszehradzkiej? Po drugie, czy będzie realizowana we wskazanym formacie współpracy i w jakim zakresie?

Bibliografia:

1. Black Horse, https://h2v.eu/hydrogen-valleys/black-horse.

2. Błach-Morysińska K., Tchorek G., Mapa rozwoju rynku i technologii dla obszaru technologii wodorowych, PARP, Warsaw 2022.

3. Doliny wodorowe w Polsce, https://h2poland.eu/pl/kategorie/doliny-wodorowe/odbior-spoleczny/doliny-wodorowe-w-polsce/.

4. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, REPowerEU Plan {SWD(2022) 230 final}.

5. European Commission, 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, Brussels, 8 July 2020, 301 final.

6. Gołębiowska M., Paszkowski M., Szacawa D., Neutralni dla klimatu: zielona transformacja państw Europy Środkowej w dobie pandemii COVID-19, “Prace IES” 2021, no. 15.

7. International Energy Agency, Hydrogen, 2022, https://www.iea.org/reports/hydrogen.

8. International Energy Agency, Hydrogen – more efforts needed, 2023, https://www.iea.org/reports/hydrogen.

9. International Energy Agency, The future of hydrogen, 2019, https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen.

10. Janiček L., Reichmann L., Hydrogen law, regulations & strategy in the Czech Republic, https://cms.law/en/pol/.

11. Kochanek E., The role of hydrogen in the Visegrad Group approach to energy transition, “Energies” 2022, vol. 15, no. 19.

12. Niewiński P., Critical Infrastructure at Sea and the Energy Security of the Republic of Poland, “Energy Policy Studies” 2022, vol. 2, no. 10, pp. 3-14.

13. The Government of Poland, Polish Hydrogen Strategy Until 2030 with an Outlook Until 2040, 2021.

14. The Hungarian Government, Hungary’s National Hydrogen Strategy. Strategy for the Introduction of Clean Hydrogen and Hydrogen Technologies to the Domestic Market and for Establishing Background Infrastructure for the Hydrogen Industry, 2021.

15. Todorović I., Czech coal regions to introduce hydrogen technologies, Balkans Green Energy News, https://balkangreenenergynews.com/czech-coal-regions-to-introduce-hydrogen-technologies/.

16. Trubalska J., Slovakia – case study, [in:] A. Wiącek, M. Ruszel, J. Stec-Rusiecka (eds.), Energy security. Selected issues, Rzeszów 2022.

Słowa kluczowe: , ,