Instytut Literacki i Katolicki Uniwersytet Lubelski – mało znane wątki kontaktów okresu zimnej wojny (Literary Institute (in Maisons-Laffitte) and Catholic University of Lublin – not well-known threads of mutual contacts during the Cold War)

Sławomir Łukasiewicz

ORCID: Sławomir Łukasiewicz: 0000-0002-2724-545X

Strony: 69-87

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: S. Łukasiewicz, Instytut Literacki i Katolicki Uniwersytet Lubelski – mało znane wątki kontaktów okresu zimnej wojny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 69-87.

Słowa kluczowe: , , , , , , ,

Abstrakt: Contacts between Catholic University of Lublin and Literary Institute in Maisons-Laffitte (near Paris) were not sufficiently examined by researchers. Their beginnings reach 1957. The first effects were scholarships for scholars from Lublin university, first of all granted by Ford Foundation. The Director of the foundation Shepard Stone visited Lublin in June 1957. One of the beneficies of the program was prof. Jerzy Łukaszewski, later professor and rector of College d’Europe in Brugge. But the most important effect was intensive book exchange which lasted till the end of the Cold War. It is worth to say that University Library of the Catholic University of Lublin after 1989 was one of few libraries in Poland supplied with a set of “Kultura” and publications of Literary Institute. Giedroyc had also his own vision of the role which Lublin university should play – he was trying to convince about it e.g. Czesław Miłosz who was invited to visit Lublin in June 1981. Giedroyc had good contacts also with particular scholars from the university, like Tadeusz Chrzanowski, Zdzisław Kudelski or ks. Roman Dzwonkowski, though this is not a full list. Those contacts had advantages also for an editor – he gained additional information about the situation in Poland and distribution of “Kultura” was broader. But advantages for the university were incomparably greater. Thanks to those contacts the “space of freedom and truth” was widened.

Bibliografia:

Archiwum Instytutu Literackiego, Maisons-Laffitte.
Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
http://www.bu.kul.pl/art_11154.html
http://www.bu.kul.pl/o-dr-hab-romuald-gustaw-ofm,art_11089.html
Kopka B., Majchrzak G., Operacja „Poeta”. Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza, Lublin 2007.
Kozłowski M., Andrzej Paluchowski, „Przegląd Biblioteczny” 2017, z. 3.
„Kultura” nr 11/1980, 3/1981, 4/1987, 4/1988.
Łukaszewski J., KUL z perspektywy pół wieku, [w:] Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, red. J. Fert, Lublin 2008, s. 87-88.
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 28.
Przybysz M., Bez namaszczenia nie tylko o religii. Korespondencja red. Jerzego Giedroycia i Dominika Morawskiego, watykańskiego współpracownika paryskiej „Kultury”, [w:] Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. 2, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016.
Przybysz M., Jerzego Giedroycia próba diagnozy stanu polskiego Kościoła w dobie Soboru Watykańskiego II. Rozważania wokół „Ankiety o religii” ogłoszonej na łamach paryskiej „Kultury” w 1965 r., [w:] Emigracyjne miscellanea.
Studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939-1990, red. S. Łukasiewicz, Warszawa 2017, s. 200-223.
Sobieraj M., Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2015.
Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010.
Swianiewicz S., Uniwersytet Stefana Batorego w perspektywie historycznej, „Zeszyty Historyczne” 1981, nr 55.
Szala A., Halina Biedrzycka (16 IV 1913 – 20 II 1993), „Lublin Studies in Modern Languages and Literature” 1993, nr 17.
Wyszyński S., Do świadków promocji doktorskiej laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza na ręce Jego Magnificencji Ojca Prof. Mieczysława Alberta Krąpca Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Kościół na łamach paryskiej Kultury w latach 1946-2000, red. T. Dostatni, Paryż–Kraków 2005, s. 192-194.
Zezula B., 95-lecie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, „Forum Bibliotek Medycznych” 2014, nr 1(13).

Słowa kluczowe: , , , , , , ,