Russian Language as a Tool of Geopolitical Influence

Justyna Olędzka

ORCID: Justyna Olędzka: 0000-0002-7037-277X

Afiliacja: University of Białystok, Poland

Strony: 135-163

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: J. Olędzka, ‘Russian Language as a Tool of Geopolitical Influence’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 15, No. 3, 2017, pp. 135-163.

Słowa kluczowe: , , ,

Abstrakt: After the breakup of the USSR, sovereign initiatives revitalized ethnic, religious and national origins. The basic legitimation strategy of the newly created states became the merger of the so-called “new ethnicity” with strategic descent, then de-Russification. In the 21st century, these initiatives have been hampered and Russian language has again become a highly positioned tool for geopolitical influence in the region. The aim of this article is to analyze the catalog of language influence tools in the soft power of the Russian Federation and to show the importance of using this instrument in the geopolitical relations of the region.

Bibliografia:

About the State National Policy Strategy The Russian Federation for the Period up to 2025 [О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года], http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&link_id=0&nd=102161949 [2017-08-18].
Antonowicz, M., ‘Polskojęzyczny „Ruski Mir” na Litwie’, Eastbook, 9 January 2017, http://www.eastbook.eu/2017/01/09/polskojezyczny-ruski-mir-nalitwie/[2017-10-24].
Baluk, W., ‘Ukraińska polityka językowa w kontekście polityki narodowościowej i przewidywane zmiany’ [Ukrainian Language Policy in the Context of National Policy and Anticipated Change], in: J. Albin and J. Kupczak (eds), Z badań nad współczesną problematyką państw Europy Środkowej i Wschodniej [Research on Contemporary Issues of Central and Eastern European Countries], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, pp. 47-76.
Belta, ‘Лукашенко поручил проработать вопрос о создании вуза с белорусским языком обучения’ [Lukashenka Instructed to Study the Issue of Establishing a University With the Belarusian Language of Instruction], Belta.by, 3 February 2017, http://www.belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-prorabotat-vopros-o-sozdanii-vuza-s-belorusskimjazykom-obuchenija-231390-2017/ [2017-08-16].
Bieleń, S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej [International Identity of the Russian Federation], Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006.
Borishpolec, K.P. [Боришполец, К.П.], ‘Механизмы взаимодействия государства с национальными диаспорами’ [Mechanisms of Cooperation Between the State and the National Diaspora], Ежегодник ИМИ [Yearbook IMI], 2012, pp. 79-86.
Borisova, N. [Борисова, Н.], ‘Политизация языка и языковая политика в этнических территориальных автономиях’ [Language Politicization and Language Policy in Ethnic Territorial Autonomy], Мировая экономика и международные отношения [World Economics and International Relations], vol. 60, no. 9, 2016, pp. 67-75.
Brubaker, R., ‘Accidental Diasporas and External “Homelands” in Central and Eastern Europe: Past and Present’, in: E. Ben-Rafael and Y. Sternberg (eds), Transnationalism: Diasporas and the Advent of a New (Dis)order, Leiden-Boston: BRILL, 2009, pp. 461-482.
Brubaker, R., ‘Language, Religion and the Politics’, Nations and Nationalism, vol. 19, no. 1, 2013, pp. 1-20.
Brubaker, R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie [Nationalism in Different Perspective. National Structure and National Issues in New Europe], Kraków: PWN, 1998, pp. 71-89.
Byzov, L. [Бызов, Л.], Контуры новорусской трансформации. Социокультурнуые аспекты формирования современной российской нации и эволюция социально- политической системы [Outline of the New-Russian Transformation. Socio-cultural Aspects of the Formation of the Modern Russian Nation and the Evolution of the Socio-political System], Москва [Moscow]: РОССПЭН [ROSSPEN], 2013.
Chudowski, V., ‘Imperialism to Realism. The Role of the West in Russian Foreign Policy Towards Ukraine’, in: G.P. Herd and J.D.P. Moroney (eds), Security Dynamics in the Former Soviet Bloc, London: Routledge, 2013.
Cordell, K., Agarin, T. and A.R. Osipov (eds), Institutional Legacies of Communism: Change and Continuities in Minority Protection, London-New York: Routledge, 2013.
Decree of the President of the Russian Federation No. 683 of December 31, 2015 About the National Security Strategy of the Russian Federation [Указ № 683 Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации], http://kremlin.ru/acts/bank/40391 [2017-08-18].
Decree No. 640 of the President of the Russian Federation of November 30, 2016 on Approval of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation [Указ № 640 Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. ‘Обутверждении Концепции внешней политики Российской Федерации’], http://kremlin.ru/acts/bank/41451 [2017-08-18].
Decree No. 646 of the President of the Russian Federation of 05.12.2016 on the Approval of the Doctrine of Information Security of the Russian Federation [Указ № 646 Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации], http://kremlin.ru/acts/bank/41460 [2017-08-16].
Domańska, M., Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim [Conditions of Integration and Disintegration Processes in the Post-Soviet Area], Warszawa: Aspra, 2013.
Horska, N., Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004) [National Activity of the Russian Minority in Ukraine (1991-2004)], Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne [European Education Center], 2009, pp. 266-285.
Ivlevs, A., ‘Minorities on the Move? Assessing Post-enlargement Emigration Intentions of Latvia’s Russian Speaking Minority’, The Annals of Regional Science, vol. 51, no. 1, 2013, pp. 33-52.
Karnaukh, A., Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu [Between Ukrainian and Soviet Identity. Ukrainians, Russians and Bulgarians on Zaporozhye], Kraków: Nomos, 2015.
Karolak-Michalska, M., ‘O polityce Rosji wobec swoich rodaków żyjących na obszarze poradzieckim’ [Russia’s Policy Towards its Compatriots Living in the Post-Soviet Area], Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość [Gdańsk Studies. Visions and Reality], no. XIII, 2016, pp. 231-242.
Katul’skij, E.D. [Катульский, Е.Д.], ‘Демографическое развитие России как зеркало реформ переходного периода’ [Demographic Development of Russia as a Reflection of Transitional Reform], Безопасность [Security], no. 3-4, 1998, pp. 75-85.
Kolosov, V.A. [Колосов, В.А.], ‘Российская геополитика: традиционные концепции и современные вызовы’ [Russian Geopolitics: Traditional Concepts and Contemporary Challenges], Общественные науки и современность [Social Sciences and Modernity], no. 3, 1996, pp. 86-94.
Kuczyńska-Zonik, A., ‘Russian-speaker NGOs in the Baltic States’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, vol. 15, no. 3, 2017, pp. 165-183.
Kudors, A., ‘Russian Soft Power and Non-Military Influence: The View from Latvia’, in: M. Winnerstig (ed), Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-military Influence in the Baltic States, Stockholm: FOI, 2014, pp. 96-98.
Laruèlle, M., The “Russian World”. Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, Washington: Centre on Global Interests, 2015.
Lebedeva, M.M. [Лебедева, М.М.], ‘Акторы современной мировой политики: тренды развития’ [Actors of Contemporary World Affairs], Вестник МГИМО Университета [Bulletin of MGIMO University], no. 1, 2013, pp. 38-42.
Mazur, M., Polityka narodowościowa Republiki Kazachstanu (1991-2007) [National Policy of the Republic of Kazakhstan (1991-2007)], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
Musiał, M., ‘Język państwowy jako narzędzie ochrony politycznej suwerenności państwa’ [State Language as a Tool to Protect the Political Sovereignty of the State], in: S. Wojciechowski (ed), Europejskie dylematy i wyzwania [European Dilemmas and Challenges], Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2004, pp. 181-192.
Nemenskij, O. [Неменский, O.], ‘Русский мир и русская земля: территориальный аспект русской идентичности’ [Russian World and Russian Land: Territorial Aspect of Russian Identity], in: С. Пантелеев [S. Panteleev], Русская идентичность на постсоветском пространстве [Russian Identity in Post-Soviet Space], Москва [Moscow]: Инфо-Рос [INFOROS], 2008.
Nye, J.S., Przyszłość siły [The Future of Power], Warszawa: PWN, 2012.
Nye, J.S., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej [The Means To Success In World Politics], Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
Panarin, A.S. [Панарин, А.С.], ‘Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизационные ответы’ [Russia and Eurasia: Geopolitical Challenges and Civilizational Responses], Вопрocы философии [Questions of Philosophy], no. 12, 1994, pp. 19-32.
Patyna, M., ‘Problem integracji Rosjan w Estonii w latach 1989-2005’ [Problem of Russian Integration in Estonia in 1989-2005], Wschodnioznawstwo, no. 1, 2007, pp. 115-138.
Patten, A., ‘Political Theory and Language Policy’, Political Theory, vol. 29, no. 5, 2001, pp. 691-715.
Piskorska, B., ‘Soft power jako efekt ewolucji rozumienia siły we współczesnym ładzie międzynarodowym’ [Soft Power as a Result of the Evolution of Understanding of Force in Contemporary International Order], in: R. Czulda, R. Łoś and J. Reginia-Zacharski (eds), NATO wobec wyzwań współczesnego świata [NATO Facing the Challenges of the Modern World], Warszawa-Łódź, 2013, pp. 376-377.
Potulski, J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym [Geopolitics in the Postmodern World], Częstochowa: Instytut Geopolityki, 2010.
Potulski, J., Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej [Socio-cultural Context of International Activity of the Russian Federation], Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2008.
Priedīte, A., ‘Surveying Language Attitudes and Practices in Latvia’, Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 26, no. 5, 2005, pp. 409-424.
Porozhev, A.A. [Прохожев, А.А.] and Н.И. Турко [N.I. Turko], Геополитические факторы обеспечения безопасности государства [Geopolitical Factors of Ensuring State Security], Москва [Moscow]: РАГС [RAGS], 1995.
President of Russia [Президент России], ‘Президент утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года’ [The President Approved the Concept of State Migration Policy of the Russian Federation Until 2025], Документы [Dokumenty], http://kremlin.ru/events/president/news/15635 [2017-08-18].
Prestowitz, C.V., Morse, R.A. and A. Tonelson, Powernomics. Economics and Strategy After the Cold War, Economic Strategy Institute, Washington: Madison Books, 1991, pp. 25-31.
Reire, G., ‘Euro-Atlantic Values and Russia’s Propaganda in the Euro-Atlantic Space’, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 13, no. 4, 2015, pp. 9-28.
Russian World, http://www.russkiymir.ru/ [2017-08-13].
Skachkova, I. [Скачкова, И.], ‘Языковая политика и языковое планирование: определение понятий’ [Language Policy and Planning: Defining of Concepts], Политическая лингвистика [Political Linguistics], vol. 1, no. 51, 2015.
Sorokin, K.E. [Сорокин, К.Э.], Геополитика современности и геостратегия России [Geopolitics of Modern Times and Geostrategy of Russia], Москва [Moscow]: РОССПЭН [ROSSPEN], 1996.
Strategy for Countering Extremism in the Russian Federation for the Period up to 2025 [Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года], http://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/ [2017-08-18].
Strategy for International Youth Cooperation of Countries Participating in the Commonwealth of Independent States for the Period up to 2020 [Стратегия международного молодёжного сотрудничества государств—участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года], http://kremlin.ru/supplement/812 [2017-08-17].
Sułek, M., ‘O potęgonomii i potęgometrii’ [The Science of the Power of the State and the Science of Shaping and Measuring this Power], in: Z. Lach and J. Wendt (eds), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania [Geopolitics. Elements of Theory, Selected Methods and Research], Instytut Geopolityki: Częstochowa, 2010, pp. 57-68.
Szeptycki, A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności [Ukraine and Russia. The Study of Coherence], Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
Szul, R., Język, naród, państwo [Language, Nation, State], Warsaw: PWN, 2009.
De Tangi, A. [Де Танги, А.], Великая Миграция: Россия и Россиянине после падения железного занавеса [Great Migration: Russia and the Russians After the Fall of the Iron Curtain], Москва [Moscow]: РОССПЭН [ROSSPEN], 2012.
Tema, ‘Рийгикогу принял закон: обращаться в суд можно будет и на русском языке’ [The Riigikogu passed the law: it will be possible to apply to the court in Russian], Tema.ee, 15 December 2016, http://tema.ee/2016/12/15/riygikogu-prinyal-zakon-obrashhatsya-v-sud-mozhno-budet-i-na-russkom-yazyike/ [2017-10-24].
The Doctrine of Information Security of the Russian Federation [Доктрина информационной безопасности Российской], http://www.ng.ru/politics/2000-09-15/0_infodoctrine.html [2017-08-16].
The President’s Address to the Federal Assembly. Transcript [Послание президента Федеральному Собранию. Стенограмма], http://www.vesti.ru/doc.html?id=118549 [2017-08-18].
Trenin, D., The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization, Moscow: Carnegie Endowment, 2001.
Wierzbicki, A., Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna [Ethnicity and Nations in Europe and Central Asia. Theoretical and Exemplifying Perspectives], Warsaw: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2014.
Wierzbicki, A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską [Ethnopolitics in Central Asia. Between Ethnic and Civic Community], Warsaw: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2008.
Wierzbicki, A. and M. Karolak-Michalska, Mniejszość rosyjska w etnopolityce państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej [Russian Minority in the Ethnopolitics of States of Eastern Europe and Central Asia], Warsaw: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
Włodkowska-Bagan, A., Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim [The Rivalry of the Powers in the Post-Soviet Area], Warsaw: Difin, 2013.
Yuhas, A. and R. Jalabi, ‘Ukraine’s revolution and Russia’s occupation of Crimea: how we got here’, The Guardian, 5 March 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-russia-explainer [2017-08-01].

Słowa kluczowe: , , ,