Stosunek Polaków do transformacji ustrojowej: główne postawy oraz ich uwarunkowania w obliczu 30. rocznicy upadku komunizmu

Agata Tatarenko

ORCID: Agata Tatarenko: 0000-0002-8221-1949

Strony: 303-317

Wydanie: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.1.14

Sposób cytowania: A. Tatarenko, Stosunek Polaków do transformacji ustrojowej: główne postawy oraz ich uwarunkowania w obliczu 30. rocznicy upadku komunizmu, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschod-niej” 17 (2019), z. 1, s. 303-317, DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.14.

Słowa kluczowe: , ,

Keywords: , ,

Abstrakt: The article discusses the attitude of Poles towards the political transformation in 1989, based on opinion poll surveys, mainly those carried out by the Centre for Public Opinion Research (CBOS) over the last 25 years and focusing on those from 2014–2019. The author presents the conditions in which the opinions about the political transformation were shaped, as well as the factors that influenced this process. Next, she analyzes factors impacting the Polish society’s attitude towards the transformation. The article refers to the public discourse about the past, including the education and media coverage.

Bibliografia:

CBOS, Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena przemian po 1989 roku, „Komunikat z badań CBOS” 2019, nr 76.

CBOS, Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena zmian ustrojowych po 25 latach, „Komunikat z badań CBOS” 2014, nr 67.

CBOS, Najważniejsze wydarzenia, sukcesy i niepowodzenia w ostatnim stuleciu historii Polski, „Komunikat z badań CBOS” 2018, nr 124.

CBOS, Stosunek Polaków do gospodarki wolnorynkowej, „Komunikat z badań CBOS” 2014, nr 31.

Cenckiewicz S., Wałęsa. Człowiek z teczki, Poznań 2013.

Cenckiewicz S., Gontarczyk P., SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk – Warszawa – Kraków 2008.

Europejskie Centrum Solidarności, Misja, https://www.ecs.gda.pl/title,Misja,pid,29.html.

Golczyńska-Grondas A., Potoczna M., Z klasy robotniczej do pomocy społecznej. Biograficzne doświadczenia dawnych „beneficjentów socjalizmu” w postindustrialnym polskim mieście, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2016, t. 12, nr 2.

Kolasa-Nowak A., Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, Lublin 2010.

Konieczna-Sałamatin J., Stryjek T., Otrishchenko N., Wydarzenia i ludzie. Raport z badań sondażowych o pamięci współczesnych Polaków i Ukraińców, Warszawa 2018.

Korzeniowski B., Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku, Poznań 2010.

Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo – gospodarka – polityka, Warszawa 1998.

Przeszłość odkreślamy grubą linią. Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie, 24.08.2019, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,6039698,19890825RP-DGW,PRZESZLOSC_ODKRESLAMY_GRUBA_LINIA,.html.

Radio TOK FM, 4 czerwca. Czy dziś jest święto? O społecznej pamięci transformacji mówili dr Joanna Wawrzyniak i prof. Piotr Osęka, 4.06.2016, https://audycje.tokfm.pl/podcast/37950,4-czerwca-Czy-dzis-jest-swieto–O-spolecznej-pamieci-transformacji-mowili-dr-Joanna-Wawrzyniak-i–prof-Piotr-Oseka.

Szpociński A., Pamięć zbiorowa a mass media, „Kultura Współczesna” 1999, nr 4.

TNS Polska dla Narodowego Centrum Kultury, Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”, Warszawa 2016, https://nck.pl/badania/projekty-badawcze/raport-niepodlegla.

 

Słowa kluczowe: , ,