Ukraina między Wschodem a Zachodem. Stanowisko Polski wobec akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej

Józef M. Fiszer

ORCID: Józef M. Fiszer: 0000-0003-2461-4341

Strony: 251-275

Wydanie: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.10

Sposób cytowania: J. M. Fiszer, Ukraina między Wschodem a Zachodem. Stanowisko Polski wobec akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 2, s. 251-275, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.10.

Słowa kluczowe: , , , , , , , ,

Keywords: , , , , , , , ,

Abstrakt: This article is devoted to Ukraine; its focus is to present geopolitical and geo-economic determinants of its foreign policy. They are the source of a dilemma for those who govern Ukraine and since 1991 have been looking for strategic directions of development and cooperation with both the East and the West. In practice, this amounts to balancing between Russia and the European Union, and the dilemma of whether to apply for accession to NATO and the EU or to strengthen cooperation with Russia has a significant impact on Ukraine’s internal and foreign policy from the moment of regaining independence to the present day. This difficult choice is determined by many historical, cultural, social, economic and international factors. Moreover, in this article I present Poland’s position on the Ukrainian dilemma and on Ukraine’s accession to NATO and the European Union. I try to answer a few questions about this, such as which of these options is better for Ukraine, whether western or eastern, and which of them is better for Poland and its reasons for state. I would like to put forward a few theses and hypotheses here. Among other things, I would like to state that Ukraine should pursue a realistic policy, i.e. it should not succumb to illusions and should tread firmly on the ground. NATO and the EU membership should be a strategic objective of its foreign policy. To this end, Ukraine should also cooperate with Poland, which consistently supports the policy of NATO and EU enlargement to the East, and with the European Union and the United States.

Bibliografia:

Adamski Ł., Konończuk W., Nowy dialog z Ukrainą, „Rzeczpospolita”, 18.03.2019.
Badania polityki zagranicznej państwa, red. E. Haliżak, Warszawa 2018.
Barburska O., Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Warszawa 2018.
Bielecki J., Emmanuel Macron wraca do gry, „Rzeczpospolita”, 11.09.2019.
Cohen S. F., Patriotic Heresy vs the New Cold War: Fallacies of US Policy May Be Leading to War With Russia, „The Nation”, 15.09.2014. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
Czaputowicz J., Unia Europejska – federacja czy imperium?, „Rocznik Europeistyczny” 2017, nr 3.
Ćwiek-Karpowicz J., Rosja wobec Białorusi. Ekonomizacja polityki zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, nr 5-6.
Fiszer J. M., 30-ta rocznica wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Transformac ja ustrojowa w Polsce i jej konsekwencje dla Europy i świata, „Biuletyn Analiz i Opinii” 2019, nr 3.
Fiszer J. M., Białoruś między Rosją i Unią Europejską – konflikt interesów i perspektywy współpracy, [w:] Białoruś między Unią Europejską a Rosją, red. A. Kantorowicz, Warszawa 2012.
Fiszer J. M., Niemcy i Francja w Unii Europejskiej po brexicie, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2018, nr 26.
Fiszer J. M., Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku: cele, wyzwania, kierunki, szanse i zagrożenia, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2019, nr 2 (65).
Fiszer J. M., Stanowisko Rosji wobec akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2018, nr 1 (60).
Fiszer J. M., System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, Warszawa 2013.
Fiszer J. M., The Thirtieth Anniversary of the Sejm and Senate Elections in 1989.
Systemic Transformation in Poland and its Consequences for Europe and the World, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2019, nr 3 (66).
Fiszer J. M., Ukraine between Russia and the European Union and its Prospects: Geopolitical and Geo-economic Dilemas, [w:] Perspectives of socio-economic development of Ukraine and its Regions in the Conditions of the Association Agreement with the European Union, ed. A. J. Kukuła, Lublin 2015.
Fiszer J. M., Stępniewski T., Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2017.
Góralczyk B., Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Warszawa 2014.

Słowa kluczowe: , , , , , , , ,