Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państw Europy Środkowej i Wschodniej

Determinants of economic security of Central and Eastern European countries

Dorota Niedziółka

ORCID: Dorota Niedziółka:

Strony: 195-212

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.11

Sposób cytowania: D. Niedziółka, Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państw Europy Środkowej i Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021), z. 1, s. 195-212, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.11.

Słowa kluczowe: , , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: Bezpieczeństwo ekonomiczne to współcześnie jedno z najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa. Najczęściej utożsamiane ze zdolnością do tworzenia mechanizmów służących realizacji interesów krajowej gospodarki, zachowania stabilności i sprzyjających rozwojowi. Liczne miary pozwalają w różnorodny sposób ocenić poziom bezpieczeństwa. Potencjał państw Europy Środkowej i Wschodniej, a także konieczność konwergencji stwarzają przestrzeń do zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego.

Bibliografia:

Carstensen K., Toubal F., Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: A Dynamic Panel Analysis, „Journal of Comparative Economics”, vol. 32, 2004, issue 1, no. 1143.

Central Intelligence Agency, „The World Factbook”, https://www.cia.gov/the-world-factbook/.

Fordymacki P., Strategie rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej, https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/691480.pdf.

IMD, https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-reflections/the-global-competitiveness-report/.

Institute of Labor Economics, https://www.iza.org/publications/dp/6946/the-economic-security-index-a-new-measure-for-research-and-policy–analysis.

International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Data.

Jóźwik B., Transformacja i rozwój gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, „Rocznik Instytut Europy Środkowo-Wschodniej” 14 (2016).

Kłoczowski J., Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993.

Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003.

Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/policies/eu-enlargement_pl.

Niedziółka D., Próchniak M., Sytuacja makroekonomiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w dobie pandemii koronawirusa SARS CoV-2, Lublin 2020.

Próchniak M. i in., Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej, https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Documents/raport_sgh_2020/038_01_Prochniak_.pdf.

Stobiecki R., Europa Środkowa/Europa Środkowo-Wschodnia z perspektywy historii wyobrażonej. Między historią, geografią a literaturą, „Dzieje Najnowsze”, t. 52, 2020, nr 1.

Worldometers, https://www.worldometers.info/world-population/.

Słowa kluczowe: , , ,