Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar działalności think tanków. Wybrane zagadnienia

Wojciech Ziętara

ORCID: Wojciech Ziętara: 0000-0002-1990-6342

Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Strony: 41-58

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.3

Sposób cytowania: W. Ziętara, Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar działalności think tanków. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 41-58, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.3

Słowa kluczowe: , , , , ,

Keywords: , , , , ,

Abstrakt: Celem artykułu jest dokonanie analizy potencjału środowiska doradztwa politycznego na przykładzie organizacji typu think tank w Europie Środkowej i Wschodniej. Europa Środkowa i Wschodnia na przełomie lat 80. i 90. stała się regionem rozwoju środowiska doradztwa politycznego, w tym organizacji nazywanych think tankami. W następnych dekadach think tanki z regionu wzmocniły potencjał organizacyjny i uzyskały mocniejszą pozycję, a wybrane z nich stały się think tankami o wpływie globalnym. Do elementów wzmacniających pozycję think tanków z regionu należy zaliczyć przede wszystkim ich usieciowienie, czyli udział w międzynarodowych sieciach zrzeszających think tanki, oraz tworzenie własnych sieci. W artykule wykorzystano badania ilościowe Global Go To Think Tanks przygotowane na Uniwersytecie w Pensylwanii.

Bibliografia:

2020 Global Go To Think Tank Index Report, Think Tanks and Civil Societies Program, The Lauder Institute, The University of Pennsylvania, 2021.

Heisterkamp U., Think Tanks der Parteien? Eine vergleichende Analyse der deutschen politischen Stiftungen, Wiesbaden 2018.

http://euromesco.net/members/full-member

http://kas.de/en/worldwide

About the Think-Tank Platform

International Organization and Global Governance, T.G. Weiss, R. Wilkinson (eds.), Routledge, 2018.

McGann J., Shull A., Think Tanks and Emerging Power Networks, [w:] Think Tanks and Emerging Power Policy Networks, J. McGann (ed.), Palgrave Macmillan, 2018.

McGann J., The Fifth Estate. Think Tanks, Public Policy and Governance, Washington 2016.

McGann J., The Future of Think Tanks and Policy Advice Around the World, Palgrave Macmillan, 2021.

McGann J., Thinks Tanks and Global Policy Networks, [w:] International Organization and Global Governance, T.G. Weiss, R. Wilkinson (eds.), Routledge, 2018.

McGann J., Whelan L., Global Think Tanks. Policy Networks and Governance, Routledge, 2020.

Struyk R., Managment of Transnational Think Tank Networks, „International Journal of Politics, Culture and Society” 2002, no. 4. Struyk R., Think Tanks in the Former Soviet Union, [w:] Think Tanks and Civil Societies. Catalysts for Ideas and Action, J. McGann, R.K. Weaver (eds.), New Brunswick-London 2006.

Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, W. Ziętara (red.), Lublin 2017.

Think Tanks and Civil Societies. Catalysts for Ideas and Action, J. McGann J., R.K. Weaver (eds.), New Brunswick-London 2006.

Think Tanks and Emerging Power Policy Networks, J. McGann (ed.), Palgrave Macmillan, 2018.

Zbieranek P., Polski model organizacji typu think tank, Warszawa 2011.

Ziętara W., Niemieckie fundacje polityczne. Geneza, finanse i struktury, [w:] Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, W. Ziętara (red.), Lublin 2017.

Ziętara W., Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2021.

Słowa kluczowe: , , , , ,