Defence diplomacy of the Bucharest Nine (B9) countries during the war in Ukraine. The balance of the first year of the war

Dyplomacja obronna państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) w czasie wojny w Ukrainie. Bilans pierwszego roku wojny

Sabina Olszyk

ORCID: Sabina Olszyk: 0000-0002-0408-3291

Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Strony: 109-134

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.6

Sposób cytowania: S. Olszyk, Defence diplomacy of the Bucharest Nine (B9) countries during the war in Ukraine. The balance of the first year of the war, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 109-134, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.6

Słowa kluczowe: , , , , , , , , , , , ,

Abstrakt: Artykuł dotyczy współpracy państw wschodniej flanki NATO na rzecz pogrążonej w wojnie Ukrainy. Celem rozważań jest ukazanie działań krajów B9, realizujących idee i zadania dyplomacji obronnej, podejmowanych w pierwszym roku trwania wojny (24 lutego 2022 – 24 lutego 2023). Wsparcie to przebiegało w kilku zasadniczych obszarach: politycznym, dyplomatycznym, wojskowym oraz humanitarnym. Miało ono fundamentalne znaczenie dla podtrzymywania funkcjonowania i stabilności Ukrainy oraz jej możliwości bojowych, szczególnie w pierwszym okresie po inwazji Federacji Rosyjskiej. Autorka starała się sprawdzić: w jaki sposób w praktyce wspierano Ukrainę?, czy wszystkie kraje B9 w jednakowym stopniu i z takim samym zaangażowaniem udzielały pomocy we wszystkich wskazanych obszarach?, jakie czynniki mogły ewentualnie wzmacniać lub osłabiać zaangażowanie państw B9 w realizację idei dyplomacji obronnej w Ukrainie? Analizę przeprowadzono w oparciu o bieżące dane i materiały, udostępniane przez ostatni rok, w mediach oraz w sieci internetowej.

Bibliografia:

1. Andrzej Duda przed Radą Najwyższą Ukrainy, 22.05.2022, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/andrzej-duda-z-wizyta-na-ukrainie,54043.

2. Bodalska B., Szczyt B9 o wojnie w Ukrainie i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, 13.06.2022, https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/szczyt-b9-wojna-ukraina-wschodnia-flanka-nato/ [24.04.2023].

3. Brzezinski Z., The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, New York 1997.

4. Całus K. i in., Wschodnia flanka NATO po roku wojny – mobilizacja różnych prędkości, “Komentarze OSW” 2023, nr 491, s. 1-6, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Komentarze%20OSW%20491.pdf.

5. Całus K., Nad wyraz ostrożnie. Rumunia wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, “Analizy OSW”, 14.10.2022, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-10-14/nad-wyraz-ostroznie-rumunia-wobec-rosyjskiej-inwazji-na-ukraine.

6. Drab L., Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP, Warszawa 2018.

7. Frączek J., Polska pomoc dla Ukrainy przebiła wszystkich. Oto ile poszło z zasobów armii, 26 February 2023, https://tiny.pl/wzq68.

8. Gołębiowska M., Litewska solidarność z Ukrainą, “Komentarze IEŚ” 2022, nr 712, s. 1-2, https://ies.lublin.pl/komentarze/litewska-solidarnosc-z-ukraina/.

9. Kalendarz posiedzeń [24.02.2022-24.02.2023], https://tiny.pl/wzqb3.

10. Kostrzewa K., MSZ: W dalszym ciągu nie planujemy ewakuacji naszej ambasady w Kijowie, 28.02.2022, https://tiny.pl/wzqzh.

11. Lewkowicz Ł., Czarnecki S., Héjj D., (Nie)jednolitość państw Grupy Wyszehradzkiej wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, “Komentarze IEŚ” 2022, nr 567, https://ies.lublin.pl/komentarze/niejednosc-panstw-grupy-wyszehradzkiej-wobec-agresji-rosyjskiej-na-ukraine/.

12. List of military aid to Ukraine during the Russo-Ukrainian War, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War#.

13. Małecki M., W ciągu roku od napaści Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 2,2 mld euro, “Dziennik Gazeta Prawna”, 24.02.2023, https://tiny.pl/wzqzm.

14. Mapa tygodnia: Polska dyplomacja w czasie wojny na Ukrainie, https://tiny.pl/wzqzt.

15. Ogrodnik Ł., Reakcja Czech na rosyjską agresję zbrojną na Ukrainę, 03.03.2022, https://www.pism.pl/publikacje/reakcja-czech-na-rosyjska-agresje-zbrojna-na-ukraine.

16. Olszyk S., Bukaresztańska Dziewiątka (B9), [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, s. 104-114.

17. Olszyk S., Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec konfliktu na Ukrinie, [w:] Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji, T. Ambroziak i in. (red.), Toruń 2016, s. 162-178.

18. Olszyk S., The role of think tanks in actions for defence diplomacy. An example of Poland, “Polish Political Science Yearbook” 2022, t. 51, s. 155-181, https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/51/ppsy202221_10.pdf.

19. Olszyk S., Wschodnia flanka NATO, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, s. 966-972.

20. Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/uchwaly/2048_u.htm.

21. Pacewicz P., Gdzie jest milion uchodźców z Ukrainy? W danych SG widać też lęk przed rocznicą 24 lutego, 28.02.2023, https://oko.press/ilu-jest-uchodzcow-z-ukrainy.

22. Statement by NATO Heads of State and Government on Russia’s attack on Ukraine, 25.02.2022, https://tiny.pl/wzqzp.

23. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej: Prezydenci V4 omówili kwestie dotyczące wojny w Ukrainie, 11.10.2022, https://tiny.pl/wzqz4.

24. Szczyt UE-Ukraina, 3 lutego 2023, https://tiny.pl/wzqz8.

25. Terlikowski M. i in., The Bucharest 9: Delivering on the Promise to Become the Voice of the Eastern Flank, “PISM Policy Paper” 2018, nr 4, s. 1-8, https://www.pism.pl/upload/images/artykuly/legacy/files/24501.pdf

26. Ukraine Refugee Situation, UNHCR, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.

27. Ukraine Support Tracker. Government support to Ukraine: Military aid, € billion, Kiel Institute for The World Economy, https://app.23degrees.io/view/KJpesgWQv1CmxoMr-bar-stacked-horizontal-figure-5_scv.

28. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583).

29. Wizyty zagraniczne prezydenta Andrzeja Dudy, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne.

30. Wojna na Ukrainie. Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie, 25.02.2022, https://tiny.pl/wzq3g.

31. Wspólna deklaracja Przewodniczących Parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski w rok od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, https://tiny.pl/wzqsk.

 

Słowa kluczowe: , , , , , , , , , , , ,