Polityka traktatowa Polski w zakresie umów o przyjaźni i współpracy po „Jesieni ludów” 1989 r.

Wojciech Szczepan Staszewski

ORCID: Wojciech Szczepan Staszewski: 0000-0002-4139-3475

Strony: 281-302

Wydanie: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.1.13

Sposób cytowania: W. S. Staszewski, Polityka traktatowa Polski w zakresie umów o przyjaźni i współpracy po „Jesieni ludów” 1989 r., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 1, s. 281-302, DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.13.

Słowa kluczowe: , , , , ,

Keywords: , , , , ,

Abstrakt: A state’s treaty policy constitutes a significant aspect of the foreign policy to every country. The transformations in Poland and in the other Central and Eastern European countries launched by the events described as “Autumn of Nations” of 1989 have brought fundamental changes to the several governments and the international community, including Poland’s, which demanded a revision of the Polish treaty policy. Due to the fact that the ilateral Treaties of Friendship and Cooperation reflect the priorities of foreign policy and indicate the characteristics of the bilateral relations, they play particularly important role in the treaty relations of every country. Through the outlook on the transformations in the Polish treaty policy with respect to the Treaties of Friendship and Cooperation made after the governmental changes, this paper attempts to present the interest areas for the Polish foreign policy after 1989.

Bibliografia:

Banaszkiewicz A., Umowy międzynarodowe Polski jako środek realizacji polityki zagranicznej RP 1989–2000, Łódź 2007.

Barcz J., Podstawy polityczne i prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami, [w:] B. Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1993.

Barcz J., Polska – Niemcy. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, „Państwo i Prawo” 1991, nr 9.

Bernatowicz G., Stosunki polsko-włoskie, [w:] B. Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994.

Cieślik M., Stosunki polsko-ukraińskie, [w:] B. Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994.

Dudziak D., Stosunki dwustronne z wybranymi państwami Europy Zachodniej – Hiszpania, [w:] R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Warszawa 2002.

Działocha K., Jarosz S., Konstytucja po dwóch latach obowiązywania, „Państwo i Prawo” 1999, z. 12.

Fedorowicz A., Polsko-kirgiskie stosunki polityczne, kulturalne, naukowe i ochrona miejsc pamięci narodowej, [w:] T. Bodio (red.), Kirgistan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, Warszawa 2004.

Habowski M., Stosunki Białorusi z Polską, [w:] I. Topolski (red.), Białoruś w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2009.

Jóźwik B., Transformacja i rozwój gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] B. Jóźwik, T. Stępniewski (red.), Transformacja i rozwój gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, z. 5.

Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945–2000 z kalendarium 2001–2006, Warszawa 2007.

Kukułka J., Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej, Wrocław 1998.

Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.

Leszczyński Z., Kosecki A. (oprac.), Stosunki międzynarodowe 1989–2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów, Pułtusk 2001.

Maresz T., „Jesień Narodów” – rozpad bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej w szkolnej edukacji historycznej we współczesnej Polsce, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2016, z. 3.

Mikucka-Wójtowicz D., Transformacja ustrojowa w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej – geneza, uwarunkowania, przebieg procesu. Uwagi teoretyczne, [w:] E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki, Kraków 2015.

Palmowski M., Stosunki polsko-białoruskie, [w:] B. Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994.

Podgórzańska R., Szczepanik B. (oprac.), Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945–1998. Teksty wybranych umów politycznych zawartych przez Polskę z niektórymi krajami europejskimi, Koszalin 1999.

Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006.

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. (oprac.), Dokumenty europejskie, t. 2, Lublin 1999.

Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W., Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lublin 1998.

Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W. Sz., Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, Lublin 2005.

Rotfeld A. D. (wybór i oprac.), Lachowski Z., Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1973–1983, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1983.

Skubiszewski K., Polska polityka zagraniczna w 1991 roku, [w:] B. Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1993.

Stolarczyk M., Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015, Katowice 2016.

Stolarczyk M., Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym: aspekty polityczne, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, nr 11.

Surmacz B., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002.

Szafarz R., Dwustronne traktaty polityczne Rzeczypospolitej Polskiej z państwami zachodnimi: 1989–2004. Studium polityczno-prawne, „Studia Prawnicze” 2004, z. 3.

Szafarz R., Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, „Państwo i Prawo” 1993, z. 5.

Szafarz R., Stosunki traktatowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa jakość w latach 1989–2000, „Studia Prawnicze” 2003, z. 2.

Szafarz R., Umowy międzynarodowe niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi, Warszawa 2003.

Szayna T. S., Rozpad Czecho-Słowacji (kilka uwag o jego konsekwencjach), „Sprawy Międzynarodowe” 1993, z. 1.

Śmidowski W., Stan i perspektywy rozwoju polsko-uzbeckich stosunków politycznych, [w:] T. Bodio (red.), Uzbekistan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, Warszawa 2001.

Trembicka K., Zmiana systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej (1989–1990): uwarunkowania i prawidłowości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia” 2005, t. 12.

„Tygodnik Powszechny” z dn. 8 listopada 2009 r. – Dodatek Specjalny, nr 45.

Tyranowski J., Traktaty sojusznicze Polski Ludowej, Warszawa 1972.

Wasiuta O., Stosunki polsko-rosyjskie, [w:] W. T. Modzelewski (red.), Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, Olsztyn 2009.

Słowa kluczowe: , , , , ,