Instytut Europy Środkowej

ul. Niecała 5, 20-080 Lublin; tel. +48 81-5322907; biuro@ies.lublin.pl

Aktualności

Z radością informujemy, że ukazała się nowa książka pt. „Ukraine after Maidan. Revisiting Domestic and Regional Security”, pod współredakcją dr hab. Tomasza Stępniewskiego i dr. George Soroka (Harvard University).
Redaktorom i autorom gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do lektury!

W dniu 13 stycznia 2019 roku Dyrektor Instytutu Europy Środkowej dr hab. Beata Surmacz rozmawiała z red. Tomaszem Nieśpiałem ze „Studia wschodniego” Radia Lublin na temat sytuacji w Instytucie. Pełny wywiad pod adresem: https://www.radio.lublin.pl/news/studio-wschodnie-2903667

Zadania IEŚ

W świetle Art. 3. Ustawy o Instytucie Europy Środkowej do zadań Instytutu należy:

  1. Prowadzenie działalności analitycznej wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej;
  2. Współpraca z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględ-nieniem podmiotów mających siedzibę w państwach Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej;
  3. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej oraz planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej;
  4. Przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów z zakresu, o którym mowa w pkt 3;
  5. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki, organizacjami społecznymi i osobami fizycz-nymi oraz promocja poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej polskiej myśli społecznej w zakresie stosunków między-narodowych, współpracy międzynarodowej oraz polityki zagranicznej i historycznej;
  6. Współpraca z jednostkami akademickimi, naukowymi, analitycznymi oraz eksperckimi, w tym zagranicznymi, na rzecz realizacji badań naukowych, o których mowa w pkt 3, oraz w celu pozyskiwania funduszy, a także komercja-lizacja uzyskanych wyników badawczych;
  7. Przekazywanie analiz, ekspertyz i studiów, o których mowa w pkt 4, oraz ich wyników organom władzy publicznej;
  8. Gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń z zakresu, o któ-rym mowa w pkt 3;
  9. Organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu, o którym mowa w pkt 3;
  10. Upowszechnianie wiedzy o stanie i procesach zmian sytuacji międzynarodowej oraz rozwoju stosunków międzynaro-dowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym prowa-dzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza naukowej, oraz organizowanie szkoleń.